Tento provozní řád vydává TJ Liblice, z.s. za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v Liblicích, Českém Brodě a jeho blízkém okolí.

Čl. I
Využívání hřiště

1. Zřizovatelem areálu je Město Český Brod a provozovatelem hřiště s umělým trávníkem (dále jen „hřiště“) je TJ Liblice, z.s.

2. Hřiště je určeno k provozování organizovaného aktivního odpočinku – kopaná, nohejbal, volejbal

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem areálu.

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III.

Čl. II
Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště: Josef Paluska (dále jen „správce“)

2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště je od 10 – 21 hodin dle závazných rezervací.

3. Objednávky se zajišťují přes webové stránky www.tjliblice.cz/rezervaceumt

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději jeden celý kalendářní den před stanoveným časem na adresu tjliblice1927@gmail.com nebo osobně správci. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn vyúčtovat příspěvek na úhradu nákladů podle ceníku a nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.

7. Vybírání příspěvků na úhradu provozních nákladů za prováděné služby je prováděno převodem na běžný účet objednatele číslo 2000613674/2010 dle CENÍKU ZA UŽÍVANÍ AREÁLU, schváleného dne 01.07.2019.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V prostoru hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2. V této souvislosti zde platí zákaz:

– vstupu při bouřce

– odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

– vstupu v nevhodné obuvi – kopačky s vyměnitelnými kolíky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)…

– manipulace s ostrými předměty

– jízdy na kole,

– vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů

– vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu

– přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa

– konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

– používání nápojů na bázi Coly (Coca – Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)

– vstupu podnapilým osobám

– kouření v celém prostoru hřiště

– rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu

– vstupu se zvířaty

– odhazování žvýkaček na umělý povrch

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem

6. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.

Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii Český Brod, telefon: 321 612 156, mobil: 736 675 756